anadoluda, kurulan, ilk, türk, beylikleri

ANADOLUDA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ ;

SALTUKLAR ; Erzurum ve dolaylarında Ali Bin Ebulkasım tarafından kuruldu (1071 – 12019

MENGÜCEKLER ; Mengücek Gazi’nin kurduğu bu beylik Erzincan ve çevresine yerleşmiştir. (1071 – 1252)

DANİŞMENTLİLER ; Melik Ahmet Danişment Gazi tarafından Sivas, Tokat ve Kayseri yörelerinde kurulmuştur.

ARTUKLULAR ; Artuk bey tarafından Mardin , Diyarbakır ve Harput dolaylarında kurulmuştur.(1101 – 1409)

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNİN KURULUŞU ;

            Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Selçuk Beyin oğullarından Arslan Beyin Torunu Süleyman Şahtır. Önce Konya çevresini ele geçirdi ve sonra Batı Anadolu’ya yöneldi. Bizans'ın zayıflığından yararlanarak Marmara’ya  kadar ilerledi ve İznik’i Başkent yaptı(1075). Süleyman şah Suriye üzerine yaptığı seferde yenilerek öldü.(1086)

I.KILINÇ ASLAN DÖNEMİ (1092 – 1106) ;

            I.Kılınç Arslan Bizanslılar ile anlaşarak her iki devlet içinde tehlike arz eden Çaka Bey’i ortadan kaldırdı. I.Kılınç Arslan'ın ölümünden sonra  Anadolu da Birlik bozuldu. Yerine oğlu II.Kılınç Arslan geçti.

MİRYOKEFALON SAVAŞI ( 1176) ;

             2.Haçlı seferinin Anadolu Selçuklu Devleti üzerinde yaptığı sarsıntıdan yararlanmak isteyen Bizanslılar büyük bir ordu ile Anadolu'ya saldırıya geçtiler. II.Kılınç Arslan zekice manevralarla yenmeyi başardı.

            II. Kılınç Arslan 1185 de ülkesini 11 oğlu arasında paylaştırdı. Babalarının ölümünden sonra oğullar arasında taht kavgası kızıştı. I.Gıyasettin Keyhüsrev duruma egemen olarak (1205 – 1211) tahta geçti.  Antalya’yı aldı ve İznik imparatorluğunun üzerine yürüdü. Savaş sırasında öldü yerine oğlu  I.İzzettin Keykabus geçti Kastamonu kıyılarına kadar ilerlendi. İmparatorluğun sınırları Karadeniz’e ulaştı. İzzettin Keykavusun ölümünden sonra yerine I.Alaeddin Keykubat geçti(1220 – 1237) bu dönemde imparatorluk en parlak dönemlerini yaşadı. Anadolu birliği tekrar sağlandı. Bu dönemde Anadolu Selçuklular bir donanmaya ve tersaneye sahip olmuşlardır. Ölümünden sonra yerine II.Gıyasettin Keyhüsrev geçti ve Anadolu birliğini sağlayamayarak Devlet zayıfladı bunu fırsat bilen Moğollar Erzurum’u kuşatarak 1243 yılında Kösedağ savaşını başlattılar. Anadolu Selçuklu Devleti dağıldı ve Beyliklere ayrıldı.

BEYLİKLER ,

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ (1256 – 1483) ; İlk başkenti Ermenek , daha sonraları Karaman ve Koynadır. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra oluşan en güçlü beyliktir.

GERMİYANOĞULLARI BEYLİĞİ ( 1300 – 1429) ; İç Anadolu’yu ele geçirdiler.

CANDAROĞULLARI (1292 – 1461) ; Başkentleri Kastamonu.

AYDINOĞULLARI  ( 1308 – 1425) ; Aydınoğlu Mehmet bey r-tarafından İzmir ve çevresinde kuruldu. Ege ve yunan adalarına bir çok seferler yaptı.

DULKADİROĞULLARI BEYLİĞİ ; Maraş ve Elbistan dolaylarında kuruldu.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE TOPLUMSAL YAPI VE KURUMLAR ;

Devlet ve Ülke yapısı ;

            Başta Selçuklu soyundan gelen sultan bulunurdu.  Devlet işleri Divanda görüşülür. Devletin ilk Başkenti İznik’ti sonraları Konya oldu. Ülke yönetim bakımından eyaletlere ayrılmıştı. Adalet işlerine kadılar bakardı.

Toprak yönetimi ;

            Toprak devletin olup ikta , vakıf ve mülk olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.

Ordu ve Donanma ;

            Hassa Ordusu paralı askerlerden oluşuyordu. Selçuklu ordusunun temelini Tımarlı sipahiler oluşturuyordu. Dirliklerden gelen gelirler Tımarlı sipahilere veriliyordu.

Ekonomik hayat ;

 Köylerde tarım ve hayvancılık gelişmiş, kentlerde ise zanaatkarlık ve ticaret gelişmişti.

Toplumsal Hayat ;

            Kentlerde esnaf , Lonca denilen örgütlerde birleşmişti. Loncalara sadece Müslümanlar girebilirdi.

***********OSMANLI TARİHİ*********

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU ;

            XIII. Yüzyılda Anadolu da ; Anadolu Selçuklu Sultanlığı , Bizans İmparatorluğu , İlhanlılar , Trabzon Rum İmparatorluğu bulunmaktaydı. 13. Yüzyılın sonlarında Anadolu Selçuklu Sultanlığının birliği bozulmuş ve yerine 12 beylik kurulmuştur..

OSMANLI BEYLİĞİNİN KURULUŞU ;

            Oğuzların sağ kolundan olan Gülhan soyuna bağlı Kayı Boyuna Mensup kişilerce kurulmuştur.

BEYLİKTEN İMPARATORLUĞA YÜKSELMEYİ SAĞLAYAN ETMENLER ;

 • Coğrafi konumlarının genişlemeye müsait olması
 • Osmanlı sınırlarındaki Türk beyliklerinin bu beyliğe düşmanca tavır almamaları.
 • Balkanlardan siyasi karışıklıklar olması
 • Osmanlıların Bizans topraklarını ele geçirecek ve yerleşecek güce sahip olmaları.
 • Bütün gücün hükümdarda bulunması
 • Dinsel hoş görülü olmaları
 • Balkanlardaki ilk fetih hareketlerinde çok az kayıp vermeleri.

OSMAN BEY ZAMANI ;

            Karacahisar , İnegöl , Yarhisar , Bilecik ve Mudurnu gibi kasabalar Osmanlıların eline geçti. 1302 de Bizanslılarla çarpıştı ve kazanarak Ulubat gölü kıyılarına kadar beyliğini genişletti.

ORHAN BEY 81324 – 1362) ;

            Bursa’yı kuşattı ve başkent yaptı. Kendi adına akçe bastırdı (1327). Gelişmeler üzerine Bizanslılar harekete geçti ve Orhan bey ile Maltepe yakınlarında savaştı ve yenildiler. İznik ve İzmit kentleri Osmanlıların eline geçmiş oldu.(1330). Karasi beyliğinin taht kavgalarından yararlanarak bu beyliği de topraklarına kattı ve Rumeli yolu açılmış oldu.

I.MURAT DÖNEMİ (1362 – 1389) ;

            I.Murat padişah olunca ilk olarak Ankara üzerine sefere çıktı. Çünkü Ahiler Karamanoğullarının kışkırtmasıyla ayaklanmışlardı ve Ankara’yı almışlardı. Ankara’yı geri aldıktan sonra Rumeli’ye geçerek Edirne’yi aldı (1362)

SIRP SINDIĞI SAVAŞI (1364) ;

            Osmanlıların Edirne’den sonra Filibeyi de ele geçirmelerinden sonra Balkan devletleri harekete geçtiler. Papanın da etkisiyle Sırplar , Bulgarlar , Macarlar , Eflak ve Bosnalılardan oluşan büyük bir kuvvetle saldırıya geçtiler. Osmanlının bir gece baskınıyla Bizans ordusu bozguna uğradı.

I.KOSOVA SAVAŞI (1389) ;

            Osmanlıların Karamanlılarla uğraşmasını fırsat bilen Sırp Kralı Lazar Bosna Kralı ile birleşerek Osmanlı topraklarına saldırdı ve ağır bir yenilgi aldılar.

            *** Sırpsındığı savaşı , Osmanlılara Rumeli kapılarını açmış , I.Kosova savaşı ise Osmanlıların Rumeli’ye yerleşmesini sağlamıştır.

YILDIRIM BAYEZİT DÖNEMİ (1389 – 1402) ;

            Rumeli’deki durumu düzene koydu ve Anadolu’ya yöneldi. Anadolu da Türk birliğini sağlamak için katkılarda bulundu. Germiyanoğullarını , Menteş oğullarını kendine bağladı. Karamanoğulları üzerine seferler düzenledi. Karamanoğulları beyliğine son verdi. 1396 da İstanbul’u kuşatmak için sefere hazırlandı ama haçlıların hazırlıklı olduğunu anlayınca vazgeçti.

NİĞBOLU SAVAŞI (1369) ;

            Osmanlılara karşı açılan Haçlı seferlerinin önderliğini Macar Kralı üstlendi. Haçlılar Tuna nehri yakınlarındaki Tuna nehrine gelerek kaleyi kuşattılar kale komutanı doğan bey kaleyi kahramanca savundu. Savaşı haber alan Yıldırım Niğbolu’ya hareket ederek Haçlılarla savaştı ve Haçlılar ağır bir yenilgi aldılar. Bu zafer üzerine İstanbul üzerine tekrar sefer düzenlenmek istendi fakat Anadolu da Timur tehdidi ortaya çıkınca seferden tekrar vazgeçildi.

ANKARA SAVAŞI (1402) ;

            Türkistan ve İran da güçlü bir devlet kurmuş olan Timur kendisini ilhanlıların varisi sayarak Anadolu'ya yöneldi. Bu gelişmeler sonucunda Yıldırım ile olan ilişkiler bozuldu. Timur 1402 de büyük bir ordu hazırlayarak Anadolu’ya geçti ve Bayezitin Ankara’ya geçtiğini duyunca Ankara’ya yürüdü. Savaşı taraf değiştiren Karartatarlarla bazı beyliklerin Timur dan olmalarıyla Yıldırım yenildi.

SAVAŞIN SONUÇLARI ;

            Timur bir süre Anadolu’da kaldı ve Anadolu beyliklerine eski topraklarını geri verdi. Osmanlı devleti dağılma tehlikesi geçirdi , Anadolu birliği bozuldu ve Fetret devri başladı.

FETRET DEVRİ (1402 – 1413) ;

            Ankara savaşı sonucu Anadolu birliğinin bozulmasından (1402) , Mehmet Çelebinin Osmanlı birliğini yeniden sağlayarak Padişah olmasına kadar (1413) geçen onbir yıllık döneme Fetret Devri denir.

MEHMET ÇELEBİ DÖNEMİ (1413 – 1421) ;

            Anadolu Birliğinin tekrar kurulması için çalışmalar yaptı. İzmir’i ele geçirdi. Osmanlı birliğini tekrar sağladı. Bu sırada Anadolu da bir çok ayaklanmalar başladı.

ŞEYH BEDRETTİN AYAKLANMASI (1420);

            İznik’te bir tarikat kurdu. Müritleriyle Manisa ve İzmir dolaylarında etkili oldu ve Mehmet çelebiye karşı ayaklandıysa da 1420 de Fetvayla asıldı.

KURULUŞ VE GELİŞME DÖNEMİNDE OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI ;

DEVLET YÖNETİMİ ,

            Başta bey denilen bir hükümdar vardı. İlk başkent Söğüttü , Bursa’nın alınmasıyla Başkent Bursa oldu. Önemli devlet işleri Divan örgütünde konuşulurdu. Bu örgüt ; Vezir , Kazasker , defterdar , nişancı dan oluşurdu.

TOPRAK YÖNETİMİ ;

            Topraklarda Dirlik sistemi vardı. Dirlik yıllık gelirleri bakımından üçe ayrılırdı.

-         Has ; Yıllık geliri 100 bin akçeden fazla olan dirlikler. Padişah , vezirler , divan erkanı ve beyler beylerine verilirdi.

-         Zeamet ; Yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe olan topraklar. Kadılara , subaşlarına ve yüksek memurlara verilirdi.

-         Tımar ; yıllık geliri 3 bin ile 20 bin akçe olan topraklar. Savaşta başarı gösteren askerlere verilirdi.

ORDU ;

            Ordu ;Kapıkulu askerleri , eyalet askerleri , akıncılar ve Yardımcı kuvvetlerden oluşurdu.

FATİH DEVRİ ;

İSTANBULUN ALINMASI ;

            Önce boğazın en dar yeri olan ve daha öncede Yıldırım Bayezitin yaptırmış olduğu Anadolu hisarının karşısına Rumeli Hisarını yaptırdı ve Karadeniz’den Bizans’a gelecek olan yardımların önünü kesti. 400 parçalık bir donanma oluşturuldu , havan topları ve güçlü bir 200 bin kişilik ordu hazırlattı. Kuşatma 6 nisanda başladı ve 54 gün sonra 29 mayıs 1453 de İstanbul fetih edildi.

İSTANBULUN FETHİNİN SONUÇLARI ;

 • Doğu Roma İmparatorluğu sona erdi.
 • Osmanlı Devletinde Merkezi yönetim güçlendi
 • Osmanlı Devletinin maddi olanakları arttı
 • Osmanlı beylikten İmparatorluğa geçti
 • Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolları Osmanlının eline geçti

Fatih Anadolu’da ise Cenevizlilerin elinde bulunan Amasra’yı ele geçirdi ve daha sonrada Sinop’ta bulunan Candaroğulları beyliğine son verdi. Karamanoğulları beyliğine son verdi.

II.BAYEZIT DEVRİ (1481 – 1512) ;

            Fatihin ölümünden sonra oğullarından Sultan II.Beyazıt tahta geçti. Ancak sadrazam başta olmak üzere bazı devlet adamları tahta fatihin küçük oğlu Cem’in tahta gelmesini istiyorlardı. Tarihte bu olaya Cem olayı denir. II.Beyazıt hükümdarlık süresince Cemle çatışmıştır.

            Beyazıt devrinde Fatih dönemine göre durgunluk yaşanmıştır. Memluklularla yapılan savaşlar sonuçsuz kalmış , Venedikliler ile ilişkiler bozulmuş , İran’da Şah İsmail Safevi devletini kurdu. Bu durgunluktan hoşnut olmayan halk ve Bayezitin oğullarından Yavuz Sultan Selim Tahta geçmiştir.

YAVUZ SULTAN SELİM DEVRİ ( 1512 – 1520) ;

            Yavuz Trabzon’da vali iken doğuda olup bitenleri öğrenmiş ve Şah İsmail’in Anadolu da etkinlik kazanmaya başladığını görmüştür. Bu neden ile ilk iş olarak İran üzerine bir sefer yaptı 1514 de Çaldıran savaşıyla Şah İsmail’i yendi. Büyük bir ordu ile 1516 da Suriye üzerine yürüdü ve Memlukluları Mercidabık Savaşıyla yendi. Ardından 1517 de Filistin’i alarak Sina çölünü geçti ve Ridaniye savunma hattını yandan sararak geçti. Böylelikle Mısır Osmanlının eline geçmiş oldu.

MISIR SEFERİNİN SONUÇLARI ;

 • Suriye , Filistin ve Mısır Osmanlı topraklarına katıldı.
 • Osmanlı devleti zenginleşti
 • Venedikliler Kıbrıs adası nedeniyle Memluklara verdiği yıllık 8 bin altını Osmanlıya vermeye başladı.
 • Baharat yolu Osmanlının eline geçti.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DEVRİ (1520 – 1566) ;

            Kanuni oldukça elverişli olan bir dönemde tahta geçmiştir.

KANUNUNİN AVRUPA SEFERLERİ ;

BELGRAT’IN ALINMASI ;

Kanuni önce Tuna yoluyla Belgrat üzerine bir donanma gönderdi. Arkasından kendisinin komuta ettiği bir ordu ile Macaristan’a girdi ve Belgrat’ı kısa süren bir kuşatmayla aldı (1521)

MACARİSTAN’IN ALINMASI ;

            Osmanlı ordusu 1526 yılı baharında Macaristan üzerine yürüdü. İki ordu Mohaç ovasında karşılaştılar. Osmanlı galibiyetiyle savaş son buldu.

İSTANBUL ANTLAŞMASI ; 1533

II.ABDÜLHAMİT DEVRİ (1876 – 1909) ;

I.MEŞRUTİYETİN İLANI ;

            Tanzimat çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması aydınları yeni çözüm yolları aramaya yöneltti. Mithat paşanın başkanlığında toplanan bir kurul İlk Osmanlı Anayasasını hazırladı. Anayasa 23 Aralık 1876 da ilan edildi. Böylece Osmanlı devleti Meşruti bir yönetime kavuşmuş oldu. Ayrıca bu dönmede Mecelle denilen ilk medeni kanun kabul edilerek hukuk alanındaki kargaşa giderilmek istendi.

İSTANBUL KONFERANSI (1876) ;

            Avrupa devletleri Balkan sorunlarını görüşmek üzere İstanbulda bir konferans toplanmasını sağladılar. Osmanlı devleti kanun-i esasiye yi kabul ederek konferans çalışmalarına engel olmak istedi fakat başaramadı. Konferansta Türk askerlerinin Sırbistan ve Karadağ’dan çekilmelerine , Bulgaristan’da Doğu ve Batı Bulgaristan kurulmasını ve Bosna Hersekle beraber bunlara özerklik verilmesi isteniyordu fakat Osmanlı devleti bunları kabul etmeyince konferans dağıldı.

OSMANLI RUS SAVAŞI (1877 – 1878) ;

            Osmanlı devletinin İstanbul konferansında alınan kararları ve bu kararların bir tekrarı olan Londra konferansı kararlarını kabul etmesi üzerine Rusya Osmanlı devletine savaş açtı. Ruslar doğuda Erzurum’a , batıda Edirne’ye kadar ilerlemeleri sonucu II.Abdülhamit Çara başvurup barış istedi.

AYASTEFANOS ANTLAŞMASI (1878) ;

Sonuçları ;

-         Büyük Bulgaristan krallığı kurulacak

-         Bosna Herek’e özerklik verilecek

-         Sırbistan , Romanya ve Karadağ tam bağımsızlığa kavuşacak.

-         Kars , Ardahan , Batum Ruslara verilecek

-         Osmanlı devleti Rusya'ya 30 milyon lira tazminat ödeyecek.

BERLİN ANTLAŞMASI (1878) ;

            Rusların Ayestefanos antlaşması ile Osmanlı devletini istedikleri gibi paylaşması sonucunda İngiltere ve Avusturyayı da harekete geçirtti. Ayestefanos antlaşmasını değiştirerek Berlinde  başka bir antlaşma imzaladı.

******** İNKILAP TARİHİ********

ATATÜRK ;

            1881 yılında Selanik’te doğdu. 1905 yılında Harp Akademisini bitirir ve Şamda göreve başlar. Kurtuluş çareleri düşünülürken Mustafa Kemal “Vatan ve Hürriyet” cemiyetini kurar.

            1907 de Trakya ya atanır. İttihat ve Terakki cemiyeti üyesi olur. 23 Temmuz 1908 de II.Meşrutiyet ilan olur. Nedeni ise Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılma planlarının yapılması.

            31 Mart olayını bastırmak için İttihat ve Terakki örgütü bir hareketle bastırılır. II.Abdülhamit görevden alınır yerine Mehmet Reşat getirilir. 31 Mart olayı irticanın başlangıcıdır. 31 Mart olayını bastıran İttihat ve Terakki cemiyetinin değeri artar fakat, Balkan Savaşında ittihat ve terakki örgütü içindeki ikilik yüzünden bozguna uğrar ve dağılır. Mustafa Kemal bu olaydan sonra Sofya ya atanır.

            Balkan savaşının çıkış nedeni ; Osmanlı Devletinin Paylaşılmak istenmesidir. Rusların Slavları ve Ortodoksları kışkırtarak savaşı başlatırlar. Balkan devletleri ; Yunanistan , Sırbistan , Karadağ , Bulgaristan.

            Bu savaşta , ordusu ve yönetiminde politik iç çekişmeler yaşayan Osmanlı Devleti tarihi Balkan bozgununa uğrar. Londra antlaşmasıyla Midye – Enez hattın (Ege adaları , Rumeli ve Selanik) batısındaki tüm Balkan topraklarını kaybeder.(1912)

            Londra antlaşmasını içine sindiremeyen İttihat ve Terakki derneği 1913 ocağında Babıali baskınıyla Osmanlı yönetimine tümüyle egemen olur.

            1. Balkan savaşında Osmanlıdan en büyük payı Bulgaristan alır. Yunanlılar ise Ege adalarını ele geçirirler. Osmanlı ile doğrudan kara sınırı kalmayan Arnavutluk da Bağımsızlığını ilan eder. İlk bağımsızlığını kazanan Balkan devleti Yunanistan.(1829 Edirne antlaşması)

            Balkan devletleri 1.Balkan savaşında kazandıkları toprakları kıskançlıklar nedeni ile paylaşamazlar. Romanya’yı yanlarına alan Yunanistan , Sırbistan , Karadağ daha çok pay alan Bulgaristan’a saldırırlar. Bunu fırsat Bilen Osmanlı Edirne , Kırklar eli gibi Meriç ırmağına kadar olan Doğu Trakya topraklarını geri alır.

            2.Balkan savaşı sonunda Osmanlı Bulgaristan la  İstanbul , Yunanistan la Atina antlaşmasını imzalar.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914 – 1918) ;

            Üçlü itilaf devletleri ; İngiltere , Fransa  , Rusya ve Savaşın Başına İtalya'nın katılmasıyla meydana gelmişlerdir.

            Üçlü İttifak Devletleri ; Almanya , Avusturya – Macaristan , İtalya. Bu devletlere Osmanlı ve Bulgaristan da sonradan katılır.

            Savaş 1914 Haziranın da Veliahtı öldürülen Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilanı ile başlar. İtalya saf değiştirip 3’lü itilaf devletlerine katılınca zor durumda kalan Almanya Osmanlıyı da savaşa sokarak cephelerini genişletir.

            Jeopolitik konumu önemli olan Osmanlıda da yönetimdeki ittihat ve Terakkiciler , kaybedilen yerleri geri alma düşüncesi ile Almanların tuzağına düşüp 1914 kasımında bu savaşa resmen girer.

            Savaşı kaybeden Almanya Verslay antlaşması ile savaştan çekilir. S.T German antlaşmasıyla Avusturya – Macaristan imparatorluğu iki ayrı devlete dönüşür. Bulgaristan da Nöyyi antlaşması ile savaştan çekilir ve topraklarının bir bölümünü Romanya ile Yunanistan’a vermek zorunda kalır.

            Osmanlı bu savaşta Kafkas ve Kanal cephelerinde doğrudan Almanya'nın yararına savaşır fakat kaybeder. Balkanlarda da Makedonya ve Galiçya cephelerinde müttefikleri Avusturya – Macaristan ile Bulgaristan’a yardım için savaşırlar.

            Kanal cephesini kaybeden Osmanlı Sina , Filistin , Suriye , Hicaz , Yemen , Irak ve Basra cephelerinde bölge petrollerine el koymak isteyen İngiltere ve Fransa ile Osmanlıdan ayrılıp bağımsızlık isteyen Araplara karşı savaşır. Çanakkale cephesinde de Mustafa Kemalin sayesinde savaş kazanılır fakat İttifak devletleri savaşı kaybettiği için Osmanlıda savaşı kaybeder.

            30 Ekim 1918 de Mondros ateşkes antlaşması imzalanır. İttifak devletleri Çanakkale cephesini aşamadıkları için Rusya’ya yardım ulaştırılamaz 1917 ihtilali ile Çarlık Rusya sı yıkılır ve yeni Sovyet yönetimi Brest-Litovsk antlaşması ile 1.Dünya savaşından çekilir. Bu nedenle Mondros ateşkes antlaşmasından sonra yapılan Osmanlıyı paylaşım planlarında yer almazlar.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !